گزارش پایداری

 

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد ساز و کار برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت ، و متعاقبا پاسخگویی موثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد39،40و41دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارشرکت سیمان خوزستان خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است.رویه پایداری شرکت سیمان خوزستان در برگیرنده رویکردهای زیستی و تاثیر آن بر کسب و کار شرکت می باشد.

شرکت سیمان خوزستان از جمله پیشتازان صنعت سیمان در حذف سوخت های آلاینده مانند مازوت و گازوئیل از فرآیند تولید و همواره در صدد کاهش مصرف سوختهای کمتر آلاینده ، مانند گاز طبیعی بوده است. همچنین مسئولیت سیمان خوزستان توجه مداوم به حفظ و افزایش فضای سبز و کاهش مصرف آب و سایر منابع طبیعی بوده و رفع محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی در منطقه همواره مورد تاکید مجموعه می باشد.توجه و اصرار مدیریت شرکت بر استفاده از نیروهای جوان استان خوزستان بخصوص شهرهای رامهرمز و هفتکل و توجه و تقویت پیمانکاران و عرضه کنندگان سیمان در منطقه ، حتی در حوزه صادرات ، نشان از دغدغه های مدیران شرکت در رفع اثرات محرومیت از چهره استان خوزستان دارد.

 

 

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی

1. کمک به موکب اربعین امام حسین (ع)

2. پرداخت بابت مسئولیت اجتماعی شرکتها چک 599603

3. سيمان اهدائي وکمک به مساجد و امورات فرهنگی

 

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسائل محیط زیست

 سيستم مديريت زيست محيطي

- تدوين اهداف خرد و كلان برنامه هاي زيست محيطي.

- اجراء و نگهداري و بهبود سيستم مديريت زيست محيطي از طريق شناسائي جنبه هاي زيست محيطي.

- دعوت از شركتهاي ذيصلاح جهت اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي در فاصله زماني سه ماهه و تدوين گزارش كه منجر به تهيه برنامه هاي زيست محيطي شد.

- پايش ادواري برنامه هاي زيست محيطي.

- انجام گشتهاي ادواري زيست محيطي.

- خود اظهاري و ارائه تفاهم نامه زيست محيطي با ادارات و سازمانهاي محيط استان خوزستان و هلدينگ فارس و خوزستان.

- برگزاري كلاسهاي آموزشي زيست محيطي براي كاركنان و پيمانكاران.

- گراميداشت مناسبتهاي زيست محيطي در هفته هواي پاك ، روز زمين پاك ، هفته منابع طبيعي و روز درختكاري.

- انجام فعاليتهاي فرهنگي از قبيل تهيه و توزيع بروشور ،‌ كتاب و جوايز و تهيه مقاله در مناسبتهاي مختلف زيست محيطي بين كاركنان و در سطح استان.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0