نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی  تاریخ انتصاب
حسن قادری رییس کمیته ریسک کارشناسی حسابداری 1402/05/30
سید حامد محتشمی پور عضو کمیته ریسک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 1402/06/01
مهدی قره باغی عضو کمیته ریسک کارشناسی حسابداری 1402/06/01

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0