نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی  سوابق 
مهدی رادان رییس کمیته ریسک کارشناسی ارشد مدیریت مالی عضو هیات مدیره سیمان خوزستان
محمد غواصی کناری عضو کمیته ریسک دکترا حسابداری 1. شرکت پارس سرام )سهامی عام(. رئیس هیئت مدیره. خرداد 1402 تا کنون.
2. شرکت کارگزاری بانک سپه )سهامی خاص(. رئیس هیئت مدیره. مهر 1401 تا کنون.
3. شرکت ملی نفتکش ایران )سهامی خاص(. عضو غیرموظف هیئتمدیره. مهر 1401 تا کنون
مهدی الهائی سحر عضو کمیته ریسک دکترا حسابداری

مدیر عامل شرکت بهین تصمیم محاسب از سال 1398 تاکنون

عضو کمیته حسابرسي شرکت سیمان بهبهان از سال1402

مشاور رسمي مالیاتي نماینده مودیان مالیاتي در هیات هاي حل اختلاف از سال 1402

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0