نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی  تاریخ انتصاب
مهدی رادان رییس کمیته ریسک کارشناسی ارشد مدیریت مالی 1401/11/25
مهدی طالبی عضو کمیته ریسک کارشناسی ارشد حسابداری 1402/06/01
محسن حاجی تقی دولابی عضو کمیته ریسک کارشناسی حسابداری 1402/06/01

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0