موقعيت ويژه  استان خوزستان ، به لحاظ طرحهاي عمراني بخصوص سدها و طرح هاي صنايع نفت ، پتروشيمي و صنعتي منطقه كه حدود 15 درصد پرو‍ژه هاي عمراني كشور را شامل مي شود و مجاورت آبهاي آزاد بخصوص كشورهاي حاشيه خليج فارس و حضور در بازارهاي جهاني  شرايط را جهت اخذ مجوز توليد خط دو  به ظرفيت توليد روزانه 5000 تن كلينكر در سال 1380 را  فراهم نمود و عمليات اجرايي طرح توسعه در ابتداي سال 1384 آغاز گرديد و اين پروژه در اسفند سال 1388 به بهره برداري رسيد.

هم اكنون سيمان خوزستان با توليد 2،500،000 تن سيمان در سال از بزرگترين كارخانجات  سيمان كشور محسوب مي شود.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0