دوران

لطفا صبر کنید ...

حسن قادری

 • سوابق :
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد حسابداری

حسن قادری

 • پست الکترونیکی : A@khcco

مجدالدین خادمی

 • سوابق :
 • تحصيلات :

مجدالدین خادمی

 • پست الکترونیکی : cement.co@khcco.org

فرشید آزوین

 • سوابق :
 • تحصيلات : کارشناسی مهندسی مکانیک

فرشید آزوین

 • پست الکترونیکی : cement.co@khcco.org

مهدی رادان

 • سوابق :
 • تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مهدی رادان

 • پست الکترونیکی : cement.co@khcco.org

امید حاجی زاده

 • سوابق :
 • تحصيلات : کارشناسی مدیریت برق

امید حاجی زاده

 • پست الکترونیکی : cement.co@khcco.org

                                                                    

نام و نام خانوادگی سمت

مدرک تحصیلی

 
حسن قادری رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد حسابداری

 
مجدالدین خادمی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

دکتری شیمی

 
فرشید آزوین عضو هیئت مدیره

کارشناسی مهندسی مکانیک

 
مهدی رادان عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 
امید حاجی زاده عضو هیئت مدیره

کارشناسی مهندسی برق

 


Unable to load control 'DesktopModules/UserDefinedTable/UserDefinedTable.ascx'!
The file '/DesktopModules/UserDefinedTable/UserDefinedTable.ascx' does not exist.
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0