ردیف نام شرکت حمل و نقل متصدی تلفن تماس کارمند تلفن تماس
1 فرهنگ باررامهرمز اسماعیل محمدی 0916 - 692 - 3142 علی اسکندری 0916 - 993 - 5457
2 آهسته ران رامهرمز یداله تشنیزی
علی حاج زاده
0916 - 691 - 2486
0916 - 691 - 5239
نوید باغبانباشی 0916 - 691 - 5239
3 قنوات بار بهبهان رجب خادمی 0916 - 692 - 1477 علی بهوندکیا 0916 - 391 - 1756
0916 - 807 - 6741
4 یاوربار خوزستان سید محمدعلی موسوی 0916 -111 - 7684 مهدی موسوی 0916 - 776 - 0235
5 آذرخش رامهرمز سعید محمدی 0916 - 391 - 0073  داوودی 0916 - 691 - 2645
0916 - 691 - 4648
6 دشت دنا بار رامهرمز زین اله شیخی 0916 - 579 - 9644 امین اسدی 0916 - 892 - 9109
7 رهنوردان تخت جمشید اسماعیل امیدی 0916 - 692 - 8184 شاهرخ بهمنی 0910 - 191 - 1223
8 ساربان ترابر امين محمد بارونی زاده 0916 - 990 - 8226 اسماعیل بارونی زاده 0916 - 502 - 9600
9 ستاره سهیل اروند رجب خادمی 0916 - 692 - 1477 علی بهوندکیا 0916 - 391 - 1756
0916 - 807 - 6741
10 امیر دشت خوزستان قدرت حاجی زاده 0916 - 691 - 1231 بابک حاجی زاده 0916 - 761 - 0061
11 طاها بارخوزستان امیر جهان تابی 0916 - 990 - 1952 امیر جهان تابی 0916 - 756 - 0510
12 کاویان بار هیراد حسن رضایی 0916 - 989 - 4061 رشیدی 0990 - 693 - 7058
13 وصال ترابر جنوب سید محمدعلی موسوی 0916 -111 - 7684 مهدی موسوی 0916 - 776 - 0235
14 آرا پویای جنوب امراله قاسمی 0916 - 600 - 1449 علی نداف 0916 - 513 - 2648
0916 - 600 - 1449
15 سیمان ترابر سیروس ممبینی 0916 - 691 - 3595 سیروس ممبینی 0916 - 029 - 0064
16 سمنگان بار جنوب طاهر بدیوی
زاهد جاکی
0916 - 799 - 3166 زاهد جاکی 0916 - 799 - 3166
17 رستاک بار جنوب احسان حاجی زاده 0916 - 910 - 0097 حسن اکبیا 0992 - 806 - 1599
18 سیمان رسان آقاجری 0916 - 614 - 6252 بایمانی 0916 - 614 - 6252
19 رومز بار ثابتی 0916 - 313 - 0232 نوید ثابتی 0912- 033- 9203
20 پدرام دشت سید محمدعلی موسوی 0916 -111 - 7684 ابوطالب موسوی 0916 - 992 - 2815
21 کوپال بار سید جمال موسوی 0916 - 691 - 6893 حبیب موسوی 0916 - 912 - 6893
22 آریا بار سید محمد علی موسوی 0916 - 111 - 7684 مهدی موسوی 0916 - 776 - 0235
23 بامشاد خانم حیاتی 0916-990-0223 امیر لطفی زاده 0916-220-0077

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0