مدارک مورد نیاز جهت سفارش خرید

الف:مشتریان حقیقی:

1-     ارائه کپی کارت ملی

2-    ارائه آدرس(جهت ثبت مشخصات و تشکیل پرونده)

3-    ارائه درخواست کتبی بصورت حضوری و یا ارسال از طریق فاکس یا ایمیل

4-    تصویر پروانه یا جوازکسب مصالح ساختمانی(درصورت موجود بودن)

5-    تصویر پروانه ساخت جهت انبوه سازان مسکن(درصورت موجود بودن)

ب:مشتریان حقوقی:

1-     ارائه درخواست کتبی بصورت حضوری و یا ارسال از طریق فاکس یا ایمیل

2-    ارائه تصویر کد اقتصادی

3-    ارائه آدرس(جهت ثبت مشخصات و تشکیل پرونده)

4-    تصویر آخرین برگ تغییرات در روزنامه رسمی

 

شماره حسابهای شرکت سیمان خوزستان جهت واریز وجه نقدی

 1  جاری سیبا ملی : 0103969721007 نزد بانک ملی شعبه کارخانه(کد شعبه 6747)
 2

 IR –12/017/000/000/010/396/972/1007جاری شبا ملی(ساتنا) : 

 3  جاری سپهر صادرات : 0100983756005 شعبه مرکزی رامهرمز(کد شعبه216)
 4  جاری تجارت : 1033078001 شعبه مرکزی رامهرمز (کد شعبه 10330)
 5  حساب شبا تجارت(ساتنا) : IR –23018/000/000/000/10330/78001
 6  جاری سپه : 64/5000 شعبه مرکزی رامهرمز(کد شعبه 274)
 7  جاری 4579744 بانک رفاه نزد شعبه مرکزی رامهرمز(کد شعبه 406)
 8  حساب ارزی ، جاری :1038084336 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی اهواز

 لطفاً بعد از واریز وجه،اطلاعات مربوط به رسید یا حواله را به شماره تماسهای  06923222117 یا 09167289061مربوط به حسابداری فروش اطلاع دهید.6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0