چشم انداز


ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان از طریق سرآمدی فرایندهای سازمان             
    

 

 

ماموریت


 شرکت سيمان خوزستان با تولید انواع سیمان بر اساس موقعیت و مزیت های رقابتی خود به دنبال خلق ارزش پایدار، ایجاد ثروت و فرصتهای کسب و کار با سرمایه انسانی سرآمد برای ذینفعان می باشد.


 

ارزشها

 _ مسئوليت ‌پذيري

 

 _ مشارکت 
_ تعلق سازماني _ شایستگي

 

              

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0