پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
31مزایده هرس درختان-بهمن98 جديد! مزايده 1398/12/031398/12/131398/12/131398/12/13مشاهده اطلاعات کامل
30مناقصه نسوزکاری-نوبت چهارم-تجدیدمناقصه-اسفند98 مناقصه 1398/12/011398/12/131398/12/131398/12/13مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0