پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

طرح توسعه شركت سيمان خوزستان

موقعيت ويژه  استان خوزستان ، به لحاظ طرحهاي عمراني بخصوص سدها و طرح هاي صنايع نفت ، پتروشيمي و صنعتي منطقه كه حدود 15 درصد پرو‍ژه هاي عمراني كشور را شامل مي شود و مجاورت آبهاي آزاد بخصوص كشورهاي حاشيه خليج فارس و حضور در بازارهاي جهاني  شرايط را جهت اخذ مجوز توليد خط دو  به ظرفيت توليد روزانه 5000 تن كلينكر در سال 1380 را  فراهم نمود و عمليات اجرايي طرح توسعه در ابتداي سال 1384 آغاز گرديد و اين پروژه در اسفند سال 1388 به بهره برداري رسيد.

هم اكنون سيمان خوزستان با توليد 2،500،000 تن سيمان در سال از بزرگترين كارخانجات  سيمان كشور محسوب مي شود.


V5.2.0.0