پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
قاسم مسعودی(طرح و برنامه - تلفن داخلی: 239 )مدیر سایتinfo@khuzestan-cement.irبهروز میرزایی (رییس روابط عمومی) داخلی :260احسان نظری(سرپرست مدیر بازاریابی و فروش ) داخلی :216

5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0