پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 ردیف   نام شرکت حمل و نقل   نام مدیر   شماره همراه مدیریت   نام کارمند   شماره همراه کارمند

 1

آرا پویا

طاهر پور

09166910284

محمد شیخ بارانی

09167277377

 2

آریا بار

موسوی 

09161117684 

اسماعیل موسوی

09168049498

 3

آذرخش بار

محمدی 

09163910073 

علی محمد ممبینی

09166912645

 4

آهسته ران

تشنیزی 

09166912486 

علی حاج زاده 

09166925162 

 5

امیر دشت

 حاجی زاده

09161911231 

افشین حاجی زاد 

09166911231 

 6

پدرام دشت

موسوی 

09161117684 

طالب موسوی 

09169922815 

 7

پیشتاز ترابر حمید

 موسوی

09163195165 

غلام طریفی 

09169929158 

 8

رومز بار

 کاظمینی

09163112365

ثابتی

09160640065

 9

سبزه کوه کارون

 قیصری

09187189104 

 فریدون مالکپور

09168380060 

 10

ستاره سهیل اروند

خادمی

09166921477

رضا بهمنی

09163911756

 11 سمنگان بار جنوب  نوذری  09161117222

زاهد جاکی

 09166913166
 12

سیمان ترابر

 مظاهری 09166917562

سیروس ممبینی

 09166913595
 13

سیمان رسان

 لشنی 09161811485

حسین ممبینی

09166146252
 14

قنوات بار بهبهان

 دهقان 09161911113

مهدی خباز

09166914828
 15 کاویان بار هیراد  جعفری 09161910077
علی قاسمی  09160266020
 16

کوپال بار

 حاجی زاده

 09161911377

حاجی زاده

 09166916893
 17

وصال ترابر

 موسوی

 09161117684

سید حسن موسوی

 09166106235
 18

رهنوردان تخت جمشید

 امیدی 09166912012

محسن بهمنی

 09165018184
 

فرهنگ بار

 محمدی 09166923142
اسماعیل محمدی
091650451405.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0