پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 ردیف

 نوع سيمان

 بسته بندي

 قيمت هرتن(بهريال)

 1

 تيپ 1- 425

 فله

-

 2

 تيپ 1- 325

 پاكتي

2.315.206

 3

 تيپ -  2

 فله

2.006.995

 4

تيپ -  2

 پاكتي

2.375.415

 5

 تيپ -  5

 فله

2.047.136

 6

 تيپ -  5

 پاكتي

2.415.556
 
نرخ فروش محصولات سیمان خوزستان  با احتساب ارزش افزوده ازمورخ 1398/04/06 مطابق جدول فوق،  بدون احتساب کرایه حمل براساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

 


5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0