پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

2نرخ فروش سیمان

 ردیف

 نوع سيمان

 بسته بندي

 قيمت هرتن(بهريال)

 1

 تيپ 1- 425

 فله

1.308.000

 2

 تيپ 1- 425

 پاكتي

1.471.500

 3

 تيپ -  2

 فله

1.308.000

 4

تيپ -  2

 پاكتي

1.471.500

 5

 تيپ -  5

 فله

1.334.160

 6

 تيپ -  5

 پاكتي

1.497.660 نرخ فروش محصولات سیمان خوزستان  با احتساب ارزش افزوده ازمورخ 1396/01/14 مطابق جدول فوق،  بدون احتساب کرایه حمل براساس مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمانV5.2.0.0