پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدارک مورد نیاز جهت سفارش خرید

مدارک مورد نیاز جهت سفارش خرید

الف:مشتریان حقیقی:

1-     ارائه کپی کارت ملی

2-    ارائه آدرس(جهت ثبت مشخصات و تشکیل پرونده)

3-    ارائه درخواست کتبی بصورت حضوری و یا ارسال از طریق فاکس یا ایمیل

4-    تصویر پروانه یا جوازکسب مصالح ساختمانی(درصورت موجود بودن)

5-    تصویر پروانه ساخت جهت انبوه سازان مسکن(درصورت موجود بودن)

ب:مشتریان حقوقی:

1-     ارائه درخواست کتبی بصورت حضوری و یا ارسال از طریق فاکس یا ایمیل

2-    ارائه تصویر کد اقتصادی

3-    ارائه آدرس(جهت ثبت مشخصات و تشکیل پرونده)

4-    تصویر آخرین برگ تغییرات در روزنامه رسمی

 

شماره حسابهای شرکت سیمان خوزستان جهت واریز وجه نقدی

 1  جاری سیبا ملی : 0103969721007 نزد بانک ملی شعبه کارخانه(کد شعبه 6747)
 2

 IR –12/017/000/000/010/396/972/1007جاری شبا ملی(ساتنا) : 

 3  جاری سپهر صادرات : 0100983756005 شعبه مرکزی رامهرمز(کد شعبه216)
 4  جاری تجارت : 1033078001 شعبه مرکزی رامهرمز (کد شعبه 10330)
 5  حساب شبا تجارت(ساتنا) : IR –23018/000/000/000/10330/78001
 6  جاری سپه : 64/5000 شعبه مرکزی رامهرمز(کد شعبه 274)
 7  جاری 4579744 بانک رفاه نزد شعبه مرکزی رامهرمز(کد شعبه 406)
 8  حساب ارزی ، جاری :1038084336 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی اهواز

 لطفاً بعد از واریز وجه،اطلاعات مربوط به رسید یا حواله را به شماره تماسهای  06923222117 یا 09167289061مربوط به حسابداری فروش اطلاع دهید.V5.2.0.0